Siblega collaborateurs service extérieur rue travauxSiblega collaborateurs service extérieur rue travaux
Terug naar thema

Een steeds betrouwbaarder net

03

Een steeds betrouwbaarder net

Sibelga stelt alles in het werk om alle Brusselse klanten een betrouwbare gas- en elektriciteitsbevoorrading te garanderen.

Steeds meer telecontrole op de technische installaties

Sinds een aantal jaren rust Sibelga een deel van de hoogspanningscabines op het net uit met telecontrolesystemen. “Dankzij die uitrusting kunnen we schakelingen uitvoeren vanuit het bedrijfsvoeringscentrum van Sibelga. Dat kan de duur van de onderbreking inkorten als er zich een incident voordoet. Het is namelijk niet per se noodzakelijk om een technicus ter plaatse te sturen”, legt François Chevalier, Verantwoordelijke Bedrijfsvoering, uit. Sibelga kan die telebedieningssystemen ook in privéhoogspanningscabines installeren voor rekening van professionele klanten.

In een aantal van haar cabines plaatst Sibelga trouwens ook sensoren. Daarmee kunnen bepaalde technische installaties, zoals transformatoren en laagspanningskabels, continu gemonitord worden. Bij een defect wordt er een alarm uitgestuurd. Dat maakt het mogelijk om te anticiperen op eventuele storingen, sneller in te grijpen bij incidenten en de oorsprong van een probleem precies te achterhalen.

Bijna 100 cabines werden in 2021 van een systeem voorzien voor bediening vanop afstand. Het gaat daarbij zowel om cabines die aan Sibelga toebehoren, als om privécabines. Zo’n 1.300 van de 6.000 cabines op het net, zijn vandaag al met telebediening uitgerust. “25% telebediende installaties, dat is het doel. En dat doel is inmiddels in zicht”, stelt François Chevalier vast.

Zo kunnen we het continue beheer van het net en de bevoorradingszekerheid van alle Brusselse klanten nog verbeteren. 

Beter beschermde leveringsposten

De leveringsposten zijn sleutelelementen in onze energienetten. Eenvoudig gezegd, zijn het knooppunten waar de energie die op de transmissienetten (die door Elia worden beheerd voor elektriciteit en door Fluxys voor gas) circuleert, overgaat op het distributienet van Sibelga om dan de Brusselse klanten te bevoorraden.

Op veiligheidsvlak vereisen die knooppunten van het net bijzondere aandacht: om indringing en sabotage te beletten, maar ook om interne incidenten te voorkomen, zoals een brand die de bevoorrading in het gedrang zou kunnen brengen.

In 2021 voerden we werken uit die er specifiek op gericht waren de veiligheid van die installaties te verbeteren. Dit project loopt in samenspraak met Elia, Fluxys en Fluvius. “Die partners moeten namelijk ook toegang hebben tot die gebouwen. In bepaalde gevallen zijn ze er zelfs ook eigenaar van”, legt Jurgen Van Den Bogaert, Physical Security Manager bij Sibelga, uit.

Sibelga schakelde verschillende onderaannemers in voor de uitvoering van dat project. Het is meer bepaald de onderneming Securitas die een extern controlecentrum beheert, de wachtdiensten organiseert en een deel van de installaties op zich neemt. Een consultancybureau dat gespecialiseerd is in beveiliging omkadert dat project mee.

Alles samen zullen we naar schatting zo’n 260 camera’s, 500 badgelezers en maar liefst 3.400 branddetectoren moeten installeren op die sites.

Sibelga breidt haar verantwoordelijkheidsgebied uit

Welke zijn de verantwoordelijkheden van de transmissienetbeheerder? En van de distributienetbeheerder? Bij de herorganisatie van de energiemarkt 20 jaar geleden, werd het beheer van bepaalde uitrusting en functies toegewezen volgens een logica die daarom niet noodzakelijk vandaag nog actueel is.

Tot voor kort stond de transmissienetbeheerder voor elektriciteit Elia in voor het uitsturen van impulssignalen voor het in- en uitschakelen van de openbare verlichting, het omschakelen van de meters tussen dag- en nachttarief en andere applicaties. In 2021 na afloop van een complex transitieproces, plaatste Sibelga installaties die deze signalen uitzenden of nam ze die over. “Voor Sibelga is dat een aanzienlijke besparing, want voorheen rekende Elia die dienst aan. Anderzijds betekent het voor ons wel dat er bijkomende uitrusting beheerd, geëxploiteerd en verbeterd moet worden als dat nodig is”, aldus Dirk Willems, die het project bij Sibelga heeft geleid.

Sibelga is bovendien bezig met de verplaatsing van de eigendomslimieten met Elia binnen bepaalde hoogspanningsposten. Een eerste proefproject in 2021 betrof de leveringspost Houtweg. Het volledige hoogspanningsbord is nu het eigendom van Sibelga geworden en Sibelga zorgt voor de exploitatie ervan. Hieronder vallen ook de aankomstcellen die tot dan het eigendom waren van Elia. Zo uitgelegd, ziet dat project er eenvoudig uit, maar dat is het niet. “Die kleine verandering heeft gevolgen voor heel het ‘leven’ van een leveringspost: van het investeringsplan tot de manier waarop een kortsluiting beheerd wordt op het net”, benadrukt Frédéric Olivier, Adjunct-verantwoordelijke Leveringsposten.

Die nieuwe verdeling van de verantwoordelijkheden tussen Elia en Sibelga zal de bedrijfszekerheid en de reactiviteit in geval van incidenten op het net nog meer ten goede komen.